სკოლის სტრუქტურა

სკოლის მართვის ორგანოებია: საზოგადოების დამფუძნებელ პარტნიორთა კრება, დირექტორატი, სკოლის დირექცია, პედაგოგიური საბჭო, საგნობრივი კათედრები და მოსწავლეთა თვითმმართველობა.

სკოლის დირექცია შედგება სკოლის დირექტორების, საქმისმწარმოებლის, ბუღალტრის, სამეურნეო მენეჯერის, ექთნის, ფსიქოლოგის, შრომის უსაფრთხოების მენეჯერისა და ბიბლიოთეკარისგან.

სკოლის დირექტორები იღებენ გადაწყვეტილებას საკადრო პოლიტიკის ნაწილში, ნიშნავენ სკოლის დირექციის წევრებს, პედაგოგებსა და დამხმარე პერსონალს.