მისია

 შ.პ.ს

ქ. თბილისის საშუალო სკოლა “ლამპარის”

 მისია

 

მისია

საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა; წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა; სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომისუნარიანობის განვითარება.

აქტიური, მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული, ზოკადსაკაცობრიო ღირებულებებისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე, კულტურულ ფასეულობათა პატივისმცემელი, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოს და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების გამცნობიერებელი, თავისუფალი მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად.