სკოლაში ფუნქციონირებს ელექტრონული ჟურნალი, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ შპს „ქ. თბილისის საშუალო სკოლა ლამპარის“ მოსწავლეთა და  მშობლებისათვის, საიდანაც ისინი იღებენ ამომწურავ ინფორმაციას , მათი შვილების აკადემიურ მოსწრებაზე , ყოველდღიურად აქვთ კომუნიკაციის საშუალება პედაგოგებთან და დირექციასთან.