რეიტინგული წრეები

მონიტორინგი

მონიტორინგის მიზნით,სკოლაშიწელიწადში ორჯერსხვადასხვა საგანშიტარდება სადირექციო რეიტინგული კოდირებული წერები,(საგნების შერჩევა ხდება დირექციის მიერ)  რომლის მიზანია:

  1. დადგინდეს მოსწავლეთა ცოდნის დონე ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობაში;
  2. დადგინდეს კლასის დონე დარეიტინგი;
  3. დადგინდეს პედაგოგის მიერ გაწეული მუშაობის ხარისხი;

ნაშრომების კოდირების მიზანია, დაცულ იქნას კონფიდენციალურობა, რათა თავიდან  ავიცილოთ სუბიექტური მიდგომები.

დამამთავრებელ კლასებში საგამოცდო საგნებში, სპეციალური პროგამების დახმარებით, ტარდება კომპიუტერული,  „კატის“ გამოცდის ტიპის ტესტირებები. შეფასება,ისე, როგორც კატის გამოცდაზე,  კომპიუტერის მეშვეობით ხდება.

შედეგებიდან გამომდიმარე,საგნის პედაგოგი მოვალეა იმუშაოსინდივიდუალურადთითოეულ მოსწავლესთან გამოვლენილი საჭიროებების გათვალისწინებით. მუშაობა მიმდინარეობს  გაკვეთილებზე, დამატებით მეცადინეობებზე (კონკრეტულ მოსწავლესთან ან კლასთან), რიგ შემთხვევებში მშობელთა ჩართულობით და საშაბათო   მოსწავლისათვის ინდივიდუალურადშედგენილი დავალებების მეშვეობით.